องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว

  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว


กองการศึกษา


นางสุนันทา อยู่วิวัฒน์
ปลัด อบต. รักษาราชการผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ


นางศิรภัสสร กองจันทร์ดี
นักวิชาการศึกษา


น.ส.สุวิมล ผ่องอนันต์
ผู้ดูแลเด็ก


นางสิรีลักษณ์ แคกระโทก
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาววรรณา จั่งกระโทก
ผู้ดูแลเด็ก