องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว

  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว


กองคลัง


นางสาวปทิตตา แล้วกระโทก
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางทัชชภร ชาญนุวงศ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


นางเนติธร ก้อยกระโทก
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน


นางสาวณิชณันทร์ สุนทรเกษตร
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน


นางสาวอาภรณ์ จ่อมกระโทก
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ