องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว

  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว


คณะผู้บริหาร


นางสุนันทา อยู่วิวัฒน์
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว