องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว

  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว


สำนักปลัด


นายเฉลิมเกียรติ ศรีพลพิทักษ์
หัวหน้าสำนักปลัด


นายบุญเสริม สิงหวรวงศ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางทัศนีย์ ฉุนกระโทก
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นางสาวสุพรรณิกา ชนะชัย
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นายชาริน ขาวนี
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


นางชุติกาญจน์ นุชกระโทก
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


นางชรินทิพย์ มะโน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นายบวร รัตนโชติ
พนักงานสูบน้ำ


นายประเสริฐ โก่งกระโทก
คนงานทั่วไป


นางบุญล้อม อุดหนองเลา
คนงานทั่วไป


นายสำเภา ลายผักแว่น
คนงานประจำรถขยะ


นายสวาสดิ์ ชอบผักแว่น
คนงานประจำรถขยะ


นายสำภาทด์ ผลผักแว่น
พนักงานประจำรถขยะ