องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว

  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว


หัวหน้าส่วนราชการ


นางสุนันทา อยู่วิวัฒน์
ปลัด อบต.


นายเฉลิมเกียรติ ศรีพลพิทักษ์
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวปทิตตา แล้วกระโทก
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสุนันทา อยู่วิวัฒน์
ปลัด อบต. รักษาราชการผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ


นายนพดล โคตรุโร
รักษาการ ผู้อำนวยการกองช่าง