องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว

  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว


สมาชิกสภา อบต.


นายเช้า ทิพย์ผักแว่น
ประธานสภา อบต.


นายสง่า ด่วนรับรัมย์
รองประธานสภา


นางชลธิชา จูกระโทก
เลขานุการสภา อบต.


นายสุข มนัสพรม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1


นายสมเกียรติ จอมกระโทก
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2


นายมานพ ครู่กระโทก
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3


นายสุรสิทธิ์ ผันอากาศ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3


นางสาวธนพร จ่อมกระโทก
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4


นายประสิทธ์ สุขเกษม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4


นางสาวฉัตรทิพย์ จูกระโทก
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5


นายสมุทร ศรีคำบาง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6


นางบุญส่ง ชมดอน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6


นางสุพัตรา จันทร์ตุ้ม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8


นายแสงสี เทียนกระโทก
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8


นางลำพวน ฉวยกระโทก
สมาชิกสภา อบต. หมุ่ 9


นางสำรวม ขานกระโทก
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 10


นายแสงเทียนชัย เทียนสี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 11


นายสง่า ด่วนรับรัมย์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 11