องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว

  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
กองการศึกษา


นางสาวปาริชาติ เอื้อนกิ่ง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ


นางสิรภัสร์ สิงหวรวงศ์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


นางสาวสุวิมล ผ่องอนันต์
ผู้ดูแลเด็ก


นางสิรีลักษณ์ แคกระโทก
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาววรรณา จั่งกระโทก
ผู้ดูแลเด็ก