องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว

  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
กองการศึกษา


สิบเอกพิชิต โปรยกระโทก
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ


นางสาวสิรภัสร์ กองจันทร์ดี
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


นางสาวสุวิมล ผ่องอนันต์
ผู้ดูแลเด็ก


นางสิรีลักษณ์ แคกระโทก
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาววรรณา จั่งกระโทก
ผู้ดูแลเด็ก