องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว

  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาวประวัติความเป็นมา

 

ตำบลท่าลาดขาวมีทั้งหมด 11 หมู่บ้าน หมู่บ้านแรกของตำบลท่าลาดขาว คือ บ้านท่าลาดขาวหมู่ที่ 1 ตำบลท่าลาดขาวตั้งมาประมาณ 150 ปี โดยแยกมาจากตำบลพลับพลา ผู้ที่อพยพมาตั้งรกรากคนแรกคือ นายขาว หรือทิดขาว ได้นำญาติพี่น้องมาทำไร่เลื่อนลอยอยู่บริเวณลำพระเพลิง คือบ้านท่าลาดขาวในปัจจุบันซึ่งมาน้ำอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเลี้ยงสัตว์และเพาะปลูก และต่อมามีผู้อพยพอีกหลายครอบครัว จึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่าบ้านท่าละขาว ต่อมามีการแยกย้ายหมู่บ้านใหม่ขึ้นเป็น 3 หมู่บ้าน และได้เปลี่ยนชื่อหมู่บ้านใหม่จากท่าละขาว เป็นท่าลาดขาว ซึ่งใช้เรียกชื่อนี้จนถึงปัจจุบัน

ทำเนียบกำนันตำบลท่าลาดขาว

1. ขุนลาดขาว (ปลั่ง ศิริพร ณ ราชสีมา)
2. นายปิ๋ว คานกระโทก
3. นายเนียม  สุขกระโทก
4. นายใน บพิตรสุวรรณ
5. นายหรั่ง กลิ่นวิชัย
6. นายอ่อง    ศิริพร ณ ราชสีมา
7. นายใหญ่ ลีกุลธร
8. นายประกอบ จุฑาฤทธิกุล
9. นายละมุล จามกระโทก
10. นางบังอร ครึบกระโทก
11. นายดอน  แสงผักแว่น