องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว

  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาวการปกครอง

 

การปกครอง ตำบลท่าลาดขาว แบ่งการปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้าน มีรูปแบบการปกครอง 2 ฝ่าย

      ฝ่ายที่ 1 ฝ่ายการปกครอง ประกอบด้วยกำนันและผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้านปกครอง ดังนี้

 

  หมู่ที่ 1   บ้านท่าลาดขาว   ปกครองโดย   นายประทีป   กิตติยศประดิษฐ ์   ผู้ใหญ่บ้าน
  หมู่ที่ 2   บ้านท่าลาดขาว   ปกครองโดย   นายดอน   แสงผักแว่น   กำนัน
  หมู่ที่ 3   บ้านท่าลาดขาว   ปกครองโดย   นางศรีไพร   เจิมกระโทก   ผู้ใหญ่บ้าน
  หมู่ที่ 4   บ้านโคกกระสัง   ปกครองโดย   นายมนัส   ทองศร   ผู้ใหญ่บ้าน
  หมู่ที่ 5   บ้านบึงพระ   ปกครองโดย   นายอมร   แก้วกุลธร   ผู้ใหญ่บ้าน
  หมู่ที่ 6   บ้านบึงพระ   ปกครองโดย   นายอานนท์   จูกระโทก   ผู้ใหญ่บ้าน
  หมู่ที่ 7   บ้านบึงพระ   ปกครองโดย   นายบุญธรรม   แซมกระโทก   ผู้ใหญ่บ้าน
  หมู่ที่ 8   บ้านบึงไทย   ปกครองโดย   นายรวม   เฉียบกระโทก   ผู้ใหญ่บ้าน
  หมู่ที่ 9   บ้านบึงไทย   ปกครองโดย   นายวสันต์   จามกระโทก   ผู้ใหญ่บ้าน
  หมู่ที่ 10   บ้านสระพระ   ปกครองโดย   นายสงสัย   ไคลกระโทก   ผู้ใหญ่บ้าน
  หมู่ที่ 11   บ้านหนองแปลน   ปกครองโดย   นางสุนันท์   พัฒนะ   ผู้ใหญ่บ้าน

 

 

ฝ่ายที่ 2 การพัฒนา ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่บ้านละ 2 คน ที่ราษฎรในหมู่บ้านเลือกขึ้นมาเพื่อเป็นตัวแทนของหมู่บ้าน ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและ องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2538 ตำบลท่าลาดขาวได้จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2540 ตามประกาศ กระทรวงมหาดไทย และสมาชิกโดยตำแหน่งจากกำนันผู้ใหญ่บ้าน หมู่บ้านละ 1 คน มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่บ้านละ 2 คน ครั้งแรก เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2540 ต่อมาเมื่อสมาชิกครบวาระ มีการเลือกตั้งขึ้นใหม่ครั้งที่สองเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2544 (เนื่องจากครบวาระ 4 ปี) ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546) กำหนดให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมาจากการเลือกตั้งทั้งหมด หมู่บ้านละ 2 คน และให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาจากการ การเลือกตั้งโดยตรง โดยกำหนดวันเลือกตั้งในวันที่ 31 กรกฎาคม 2548 คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.และนายก อบต. เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2548
           ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว ประกอบด้วยคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 26 คนดังนี้

 


        ฝ่ายคณะผู้บริหาร
         1. นายการุณ ผลประเสริฐพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  2. นายรอด กลอนดอน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  3. นางอนงค์ จามกระโทก รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  4. นางยุพิน จูกระโทก เลขานุการคณะผู้บริหาร
         1. นายประมวล ปัญญาพูนตระกูล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  
         2. นายอดุล งอนกระโทก รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  
         3. นางรุ่งกาญจน์ จุลกระโทก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1
         4. นายน้อย ทิพย์ผักแว่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1
         5. นายเช้า ทิพย์ผักแว่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2
         6. นายสัมฤทธิ์ ชูเกียรติสกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3
         7. นายมานพ ครู่กระโทก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3
         8. นางสาวสญามล ซากระโทก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
         9. นางสาวธนพร จ่อมกระโทก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
         10. นางสาวฉัตรทิพย์ จุกกระโทก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5
         11. นายแบน คมกระโทก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5
         12. นายบุญส่ง ชมดอน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6
         13. นายสมุทร ศรีคำบาง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6
         14. นายณรงค์ จามกระโทก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7
         15. นายอนันต์ ฉันกระโทก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8
         16. นางสุพัตรา จันทร์ตุ้ม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8
         17. นายสุทัศน์ สมานพงษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9
         18. นายมิตร ภาคกระโทก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10
         19. นางสำรวม ขานกระโทก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10
         20. นายสง่า ด่วนรับรัมย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 11
         21. นางอรทัย บุญญาลัยนุกูล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 11
         22. นางชลธิชา จูกระโทก เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล