องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว

  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาวข้อมูลประชากร

 

จำนวนครัวเรือนและประชากร ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว

             - จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 910 ครัวเรือน อัตราเฉลี่ย 4-5 คน/ครัวเรือน

             - จำนวนประชากรทั้งหมด 4,026 คน แยกเป็น ชาย 1,971 คน หญิง 2,055 คน

             - มีความหนาแน่นเฉลี่ย 161 คน /ตารางกิโลเมตร

             (ประชากรตามทะเบียนราษฎร)

ตาราง แสดงจำนวนครัวเรือนและประชากรจำแนกตามหมู่บ้านในองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว

 

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนครัวเรือน
จำนวนประชากร
ตามทะเบียนราษฎร (คน)
ร้อยละ
จำนวนประชากร
ที่อาศัยอยู่จริง (คน)
หมายเหตุ
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
1
บ้านท่าลาดขาว
42
90
109
199
4.97
118
116
234
 
2
บ้านท่าลาดขาว
124
266
280
546
13.57
287
308
595
 
3
บ้านท่าลาดขาว
76
146
178
324
7.98
151
176
327
 
4
บ้านโคกกระสังข์
62
132
118
250
6.12
106
110
216
 
5
บ้านบึงพระ
136
278
289
567
14.39
269
275
544
 
6
บ้านบึงพระ
116
269
285
554
13.77
260
280
540
 
7
บ้านบึงพระ
71
122
122
244
6.02
121
123
244
 
8
บ้านบึงไทย
91
202
209
411
10.04
202
213
415
 
9
บ้านบึงไทย
94
219
237
456
11.23
219
253
472
 
10
บ้านสระพระ
40
91
90
181
4.45
111
101
212
 
11
บ้านหนองแปลน
68
149
148
197
7.46
142
150
292
 
รวม
922
1,964
2,065
4,029
100
1,986
2,105
4,091
 ที่มา สถิติทะเบียนราษฎร อำเภอโชคชัย

 

 


ช่วงอายุ
ชาย
หญิง
รวม
ร้อยละ
  แรกเกิด - 1 ปี
22
22
44
1.09
  1 ปีขึ้นไป - 4 ปี
81
110
191
4.75
  5 ปี - 9 ปี
139
104
243
6.05
  10 ปี - 14 ปี
137
128
265
6.59
  15 ปี - 19 ปี
140
154
294
7.32
  20 ปี - 24 ปี
142
129
271
6.74
  25 ปี - 29 ปี
152
144
296
7.37
  30 ปี - 24 ปี
176
187
373
9.03
  35 ปี - 39 ปี
164
176
340
8.46
  40 ปี - 44 ปี
170
170
340
8.46
  45 ปี - 49 ปี
172
179
351
8.73
  50 ปี - 54 ปี
91
131
222
5.52
  55 ปี - 59 ปี
104
108
212
5.27
  60 ปี - 64 ปี
65
84
149
3.71
  65 ปี - 69 ปี
68
66
134
3.33
  70 ปี - 74 ปี
66
73
139
3.46
  75 ปี - 79 ปี
45
54
99
2.46
  80 ปี - 84 ปี
22
43
65
1.62
  85 ปีขึ้นไป
25
42
67
1.67
  ไม่ทราบ
5
1
6
0.15
รวม
1,986
2,105
4,019
100