องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว

  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาวหมู่บ้านในเขตตำบล

 

 

  หมู่ที่ 1   บ้านท่าลาดขาว   ปกครองโดย   นายประทีป   กิตติยศประดิษฐ ์   ผู้ใหญ่บ้าน
  หมู่ที่ 2   บ้านท่าลาดขาว   ปกครองโดย   นายดอน   แสงผักแว่น   กำนัน
  หมู่ที่ 3   บ้านท่าลาดขาว   ปกครองโดย   นางศรีไพร   เจิมกระโทก   ผู้ใหญ่บ้าน
  หมู่ที่ 4   บ้านโคกกระสัง   ปกครองโดย   นายมนัส   ทองศร   ผู้ใหญ่บ้าน
  หมู่ที่ 5   บ้านบึงพระ   ปกครองโดย   นายอมร   แก้วกุลธร   ผู้ใหญ่บ้าน
  หมู่ที่ 6   บ้านบึงพระ   ปกครองโดย   นายอานนท์   จูกระโทก   ผู้ใหญ่บ้าน
  หมู่ที่ 7   บ้านบึงพระ   ปกครองโดย   นายบุญธรรม   แซมกระโทก   ผู้ใหญ่บ้าน
  หมู่ที่ 8   บ้านบึงไทย   ปกครองโดย   นายรวม   เฉียบกระโทก   ผู้ใหญ่บ้าน
  หมู่ที่ 9   บ้านบึงไทย   ปกครองโดย   นายวสันต์   จามกระโทก   ผู้ใหญ่บ้าน
  หมู่ที่ 10   บ้านสระพระ   ปกครองโดย   นายสงสัย   ไคลกระโทก   ผู้ใหญ่บ้าน
  หมู่ที่ 11   บ้านหนองแปลน   ปกครองโดย   นางสุนันท์   พัฒนะ   ผู้ใหญ่บ้าน