องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว

  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาวโรงเรียนในเขตตำบล

 

การศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว มีโรงเรียนในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้นอยู่ 3 โรงเรียน คือ

          โรงเรียนบ้านท่าลาดขาว เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านท่าลาดขาว มีครูทั้งหมด 10 คน นักเรียนทั้งหมด 105 คน

          โรงเรียนบ้านบึงพระ เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตั้งอยู่ หมู่ที่ 7 มีครูทั้งหมด 14 คน มีนักเรียนทั้งหมด 127 คน

          โรงเรียนบ้านบึงไทย เปิดสอนนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 บ้านบึงไทย มีครูทั้งหมด 4 คน มีนักเรียน 59 คน