องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว

  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาวงานบริการพื้นฐาน

 

การบริการพื้นฐาน

        1. การคมนาคม

          - ถนนลาดยาง (สายหลัก) จำนวน 2 สาย
          - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 18 สาย
          - ถนนลูกรัง จำนวน 28 สาย

        2. การโทรคมนาคม

          - โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 13 แห่ง
          - ตู้ไปรษณีย์ขนาดเล็ก จำนวน 3 แห่ง

        3. การไฟฟ้า

          - หมู่บ้านที่มีการไฟฟ้าเข้าถึง จำนวน 11 หมู่บ้าน
          - จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า จำนวน 900 ครัวเรือน

        4. แหล่งน้ำธรรมชาติ

          - ลำน้ำ จำนวน 2 แห่ง คือ ลำน้ำมูลและลำพระเพลิง
          - คลอง จำนวน 4 แห่ง คือ คลองด้วน คลองน้อย คลองหมันแตและคลองอีกลม
          - หนอง จำนวน 1 แห่ง คือ หนองปลาไหลโคตร
          - บึง จำนวน 1 แห่ง คือ พื้นที่ประมาณ 935 ไร่ อยู่ในเขตหมู่ที่ 4 บ้านโคกกระสังข์ หมู่ที่ 5,6,7 บ้านบึงพระ หมู่ที่ 8,9 บ้านบึงไทย และหมู่ ที่ 11 บ้านหนองแปลน คือ บึงพระ

        5. แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

          - ฝาย จำนวน 2 แห่ง - บ่อน้ำตื้น จำนวน 23 แห่ง
          - บ่อโยก จำนวน 7 แห่ง - สระ จำนวน 14 แห่ง
          - ประปาหมู่บ้าน จำนวน 7 แห่ง - บ่อน้ำบาดาล จำนวน 9 แห่ง