องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว

  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาววิสัยทัศน์/พันธกิจ/คำขวัญ

 

คำขวัญ

 

"ท่าลาดขาว แหล่งบึงใหญ่ ปลาไหลอร่อย ร้อยจักสาน หวานกระยาสารท ไม่ขาดสาดเสื่อ แข่งเรืออีโปง จรรโลงประเพณี" 

 

วิสัยทัศน์

            ชุมชนก้าวหน้า พัฒนาคุณภาพชีวิต ฟื้นฟูเศรษฐกิจ สร้างพันธกิจร่วมกัน นำสู่ชีวิตที่พอเพียงอย่างยั่งยืน 

 

พันธกิจ

           1. ส่งเสริมการศึกษาศาสนาและศาสนาให้ดีที่สุด
           2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ครบถ้วน และเป็นธรรมทุกพื้นที่
           3. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ดีขึ้น
           4. ส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี และพัฒนาการกีฬา
           5. พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ ภายในตำบลท่าลาดขาว
           6. ให้ความสำคัญในภารกิจและภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
           7. ส่งเสริมความสามัคคีและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

           1. ประชาชนในเขตบริการ ได้รับความสะดวกสะบาย ด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างเสมอภาค
           2. สนับสนุน พระพุทธศาสนาและการศึกษา ให้ดีที่สุด
           3. อบรมศึกษาดูงานปฏิบัติจริง เพื่อให้เกิดทักษะ เพื่อนำมาปรับใช้ในการประกอบอาชีพ
           4. วัฒนธรรมประเพณี การกีฬาจะได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
           5. ทรัพยากรธรรมชาติภายในตำบลท่าลาดขาวจะได้รับการพัฒนาและปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น
           6. ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความจริงใจ
           7. สร้างความสามัคคีในชุมชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนภายในตำบลท่าลาดขาว