องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว

  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาวนโยบายการบริหารงาน

 


  นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น

              นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว ได้ แถลงนโยบาย เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2552 ได้กำหนดนโยบายการบริหารงานโดยยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม และครอบคลุมถึงอำนาจหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามมาตรา 66 มาตรา 67 มาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546) พระราชบัญญัติ กำหนแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด นครราชสีมาโนยบายของนายก อบต.ท่าลาดขาว

              มุ่งมั่น สร้างความเจริญก้าวหน้า ทั้งทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ สังคม การศึกษาวัฒนธรรมประเพณี ทรัพยากรธรรมชาติ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน เพื่อประโยชน์สุของประชาชน อบต.ท่าลาขาว ทุกคน โดยกำหนดนโยบายบริหารจัดการไว้ ดังนี้

              1. ส่งเสริมพุทธศาสนา และกิจกรรมของพระภิกษุสงฆ์ - สามเณร
              2. ส่งเริมสวัสดิการผู้สูงอายุ ส่งเสริมการศึกษาสื่อการเรียนการสอนทุกโรงเรียน ดูแลคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส พัฒนาศูนย์เด็กเล็กประจำตำบลฯ
              3. ส่งเสริมการกีฬา จัดให้มีการแข่งขันกีฬาประจำตำบล กีฬาเยาวชน และประชาชนพร้อมสนับสนุนการออกกำลังกาย
              4. ส่งเสริมสนับสนุนกองทุนอาชีพ กลุ่มทำนาตำบลท่าลาดขาว และกลุ่มอาชีพต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพูนรายได้ให้กับทุกครอบครัว
              5. สนับสนุนการก่อสร้าง ปรับปรุงพัฒนา ถนน ประปา สะพาน ไฟฟ้า คลอง หนอง บึง
              6. ปรับปรุงสถานที่จัดเก็บขยะ ให้พร้อมเพียง
              7. สนับสนุนหน่วยเคลื่อนที่ EMS และบรรเทาสาธารณภัยให้คามช่วยเหลือทันท่วงที่
              8. อนุรักษ์ส่งเสริมพัฒนาป่าไม้ สวนสมุนไพร ในเขตตำบลท่าลาดขาว
              9. ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี
              10. สนับสนุนการก่อสร้าง ปรับภูมิทัศน์ และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในตำบลท่าลาขาว ให้หน้าอยู่ น่าอาศัย
              11. ส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
              12. ส่งเสริม ขยายเขตบริการระบบสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า