องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว

  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาวศักยภาพในตำบล

 

ศักยภาพในตำบล

           1. จำนวนบุคลากร จำนวน 28 คน
       - ตำแหน่งในสำนักปลัด จำนวน 6 คน
       - ตำแหน่งในกองคลัง จำนวน 5 คน
       - ตำแหน่งในกองช่าง จำนวน 3 คน
       - ตำแหน่งลูกจ้างประจำ จำนวน 2 คน
       - ตำแหน่งพนักงานจ้าง ตามภารกิจ จำนวน - คน
       - ตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 11 คน
           2. ระดับการศึกษา
       - ประถมศึกษา จำนวน 1 คน
       - มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา จำนวน 10 คน
       - ปริญญาตรี จำนวน 12 คน
       - ปริญญาโท จำนวน 5 คน
           3. รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล
       - รายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเก็บเอง เป็นเงิน 690,534.22 บาท
       - รายได้รัฐบาลจัดสรร เป็นเงิน 14,636,594.64 บาท
       - เงินอุดหนุนจากรัฐบาล เป็นเงิน 11,520,633.98 บาท
       - รายได้ที่ อบต.ประมาณการในปีงบประมาณ 2562 เป็นเงิน 27,290,978 บาท

 

  

  ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่

          1. มีบึงน้ำขนาดใหญ่ มีน้ำจากเขื่อนลำพระเพลิงและลำมูลบลไหลผ่าน 
          2. การรวมกลุ่มของชุมชนเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เช่น กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มฌาปณกิจ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มชุมชนพึ่งพาตนเอง กลุ่มสงเคราะห์คนชรา ฯลฯ
          3. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับรู้โดยเปิดเผย
          4. มีแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

          5. มีป่าชุมชน