องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว

  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
กองคลัง


นางสาวปทิตตา แล้วกระโทก
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวนฤมล ต่ำกระโทก
นักวิชาการคลังชำนาญการ


นางทัชชภร ชาญนุวงศ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


นางเนติธร ก้อยกระโทก
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน


นางสาวณิชณันทร์ สุนทรเกษตร
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน


นางสาวอาภรณ์ จ่อมกระโทก
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ