องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว

  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
สำนักปลัด


นายเฉลิมเกียรติ ศรีพลพิทักษ์
หัวหน้าสำนักปลัด


นายบุญเสริม สิงหวรวงศ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางทัศนีย์ ฉุนกระโทก
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาวสุพรรณิกา ชนะชัย
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นายชาริน ขาวนี
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


นางชุติกาญจน์ นุชกระโทก
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


นางกันณิกา คชรักษ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


ว่าที่ร้อยตรีชำนาญ กำพุดเชื้อ
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ


นายสำเภา ลายผักแว่น
คนงานประจำรถขยะ