องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว

  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
สำนักปลัด


นายเฉลิมเกียรติ ศรีพลพิทักษ์
หัวหน้าสำนักปลัด


นายบุญเสริม สิงหวรวงศ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางทัศนีย์ ฉุนกระโทก
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาวสุพรรณิกา ชนะชัย
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นายชาริน ขาวนี
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


นางชุติกาญจน์ นุชกระโทก
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


นางกันณิกา คชรักษ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


ว่าที่ร้อยตรีชำนาญ กำพุดเชื้อ
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ


นายประเสริฐ โก่งกระโทก
คนงานทั่วไป


นายสวาสดิ์ ชอบผักแว่น
พนักงานขับรถยนต์


นายสำเภา ลายผักแว่น
คนงานประจำรถขยะ


นายสำภาทด์ ผลผักแว่น
คนงานประจำรถขยะ