องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว

  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
สำนักปลัด


นายเฉลิมเกียรติ ศรีพลพิทักษ์
หัวหน้าสำนักปลัด


นายบุญเสริม สิงหวรวงศ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางทัศนีย์ ฉุนกระโทก
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


(ว่าง)
นักจัดการงานทั่วไป ปก./ชก.


นายชาริน ขาวนี
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


นางสุขพงษ์ เดชสำโรง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางกันณิกา คชรักษ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


(ว่าง)
นักวิชาการเกษตร ปก./ชก.


นายสำเภา ลายผักแว่น
คนงานประจำรถขยะ