องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว

  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
สมาชิกสภา อบต.


นายอมร แก้วกุลธร
ประธานสภา อบต.


นางชลธิชา จูกระโทก
รองประธานสภา อบต.


นางสาวปาริชาติ เอื้อนกิ่ง
เลขานุการสภา อบต.


นายบุญธรรม เดชพร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1


นางสาวจุไรรัตน์ รากผักแว่น
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2


นางสุภัค แต้กระโทก
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ี 3


นางสาวธนพร จ่อมกระโทก
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4


นายสุที ชมดอน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6


นางอรชร จูกระโทก
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8


นายสมควร ทับทิมสว่างรัตน์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9


นางบุญล้อม อุดหนองเลา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10


นายสง่า ด่วนรับรัมย์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11