องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว

  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
รายงานสถานะการเงิน-การคลัง
  | 1   
ประกาศงบรายรับ-รายจ่ายประจำปี 2562
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศงบรายรับ-รายจ่ายประจำปี 2561
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศงบรายรับ-รายจ่ายประจำปี 2560
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


ประกาศงบรายรับ-รายจ่ายประจำปี 2558
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


ประกาศรายงานการเงินประจำปี2557
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


งบรับ-จ่าย 56(3)
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


งบรับ-จ่าย 56(2)
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


งบรับ-จ่าย 56(1)
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


งบทดลองหลังปิดบัญชี 56
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


งบทดลองก่อนปิดบัญชี 56
เอกสารที่เกี่ยวข้อง