องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว

  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว








รายงานผลการดำเนินงาน
  | 1 | 2   ต่อไป 






รูปประกาศเจตจำนง
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


รายงานการควบคุมภายใน
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  




แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  




รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  






แผนการดำเนินงานประจำปี 2556
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


แผนการจัดหาพัสดุ 2558
เอกสารที่เกี่ยวข้อง