องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว

  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
แผนการดำเนินงาน
  | 1 | 2   ต่อไป แผนการดำเนินงานประจำปี 2566
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปี 2565
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


แผนดำเนินงาน พ.ศ. 2564 ส่วนที่ 1
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


แผนดำเนินงาน พ.ศ. 2564 ส่วนที่ 2
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


ผลการดำเนินงานประจำปี 2562
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  แผนการดำเนินงานประจำปี 2563
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
เอกสารที่เกี่ยวข้อง