องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว

  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกพร้อมก่อสร้างกำแพงกันดินบริเวณที่ถูกน้ำกัดเซาะสายเลียบคลองลำ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาวประกาศประกวดราคาโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกพร้อมก่อสร้างกำแพงกันดินบริเวณที่ถูกน้ำกัดเซาะสายเลียบคลองลำพระเพลิงบ้านท่าลาดขาว หมู่ที่ ๑,๒ ตำบลท่าลาดขาว (ช่วงที่๑)ซ่อมแซมถนนหินคลุก กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พร้อมก่อสร้างกำแพงกันดินถูกน้ำเซาะ ยาว ๕๑ เมตร (ช่วงที่๒)กว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พร้อมก่อสร้างกำแพงกันดินถูกน้ำเซาะ ยาว ๕๑ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

  
3