องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว

  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
ประกาศ-คำสั่ง

ประกาศ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว

รื่อง  การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2566

        ด้วยสถานการณ์เกิดอุทกภัยหลายพื้นที่ เพื่อช่วยบรรเทาภาระภาษีที่่ดินและสิ่งปลูกสร้างของประชาชน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบให้ขยายเวลาดำเนินการเฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสร้างเป็นการทั่วไป ออกไปอีก 2 เดือน เพื่อมิให้กระทบสิทธิของผู้เสียภาษี และกระบวนการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

         องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว จึงเห็นควรออกประกาศให้ผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ทราบถึงกรอบระยะเวลาในการดำเนินการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2566  โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

         จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

กองคลัง งานจัดเก็บรายได้ โทร 044-009879เอกสารที่เกี่ยวข้อง