องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว

  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
รายงานผลการดำเนินงาน

รายงาน การจัดเก็บรายได้ภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ปี 2565

รื่อง   รายงานผลการดำเนินการจัดเก็บรายได้ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ประจำปี 2565

               ขอรายงานผลการจัดเก็บรายได้ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ  ประจำปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง               30 กันยายน 2565 ให้เพื่อทราบ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

  

           จึงเรียนมาเพื่อโปรดทรา

 เอกสารที่เกี่ยวข้อง