องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว

  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
ประกาศ-คำสั่ง

ประกาศ การยื่นแบบและการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้ายและค่าธรรมเนียมต่างๆ ประจำปี 2566

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว

รื่อง การยื่นแบบและการชำระเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้ายและค่าธรรมเนียมต่างๆ ประจำปี พ.ศ.2566

      1.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี พ.ศ.2566

      2.ภาษีป้าย

      3.ค่าธรรมเนียมต่างๆ - ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ปี พ.ศ.2566

             การยื่นแบบและการชำระภาษี ติดต่อสอบถามได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว เลขที่ 67 หมู่ที่ 7 ตำบลท่าลาดขาว อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190    โทร 044-009879

 เอกสารที่เกี่ยวข้อง