องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว

  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธร

ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  โดยการตอบเเบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และเจ้าหน้าทีี่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลากขาว ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส โดยการตอบเเบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)โดยการตอบเเบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายน (EIT) ประจำปี  2566