องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว

  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
ประกาศ-คำสั่ง

ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ปี 2566

ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ปี 2566

            สามารถแจ้งขอแก้ไขรายการดังกล่าว ณ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง อบต.ท่าลาดขาว

ในวันและเวลาราชการ โทร 044-009879 เพื่อดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขต่อไป

 

               จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกันเอกสารที่เกี่ยวข้อง