องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว

  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว


ประกาศ-คำสั่ง

ประกาศราคากลางโครงการงานวางท่อระบายน้ำคสล.พร้อมบ่อพักพร้อมคืน/ขยายผิวจราจร หมู่9

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาวได้ประกาศราคากลางโครงการงานวางท่อระบายน้ำคสล.พร้อมบ่อพักพร้อมคืน/ขยายผิวจราจร หมู่9บ้านบึงไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเอกสารที่เกี่ยวข้อง