องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว

  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
กองช่าง


สิบเอกพิชิต โปรยกระโทก
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายนพดล โคตรุโร
นายช่างโยธา


นายวีระชาติ กอบกระโทก
นายช่างไฟฟ้า


นางสุวรรณนีย์ วิประโชติ
เจ้าพนักงานธุรการ


นายมานะ ห่ามกระโทก
คนงานทั่วไป