องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว

  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
กองช่าง


นายนพดล โคตรุโร
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการผู้อำนวยการกองช่าง


นายนพดล โคตรุโร
นายช่างโยธาชำนาญงาน


นายวีระชาติ กอบกระโทก
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน


นางสุวรรณนีย์ วิประโชติ
เจ้าพนักงานธุรการ


นายมานะ ห่ามกระโทก
คนงานทั่วไป