องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว

  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาวสภาพทางสังคม

 

สภาพทางสังคม


         ลักษณะสังคมในองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาวจะเป็นกลุ่มคนไทยโคราชดั้งเดิมอาศัยอยู่มานาน มีเพียง หมู่ที่ 5,6 และ 7 บ้านบึงพระเท่านั้นที่เป็นคนไทยอิสานจากจังหวัดอื่นมาอยู่


         1 การศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว มีโรงเรียนในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้นอยู่ 3 โรงเรียน คือ

           - โรงเรียนบ้านท่าลาดขาว เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านท่าลาดขาว มีครูทั้งหมด 10 คน นักเรียนทั้งหมด 105 คน

           - โรงเรียนบ้านบึงพระ เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตั้งอยู่ หมู่ที่ 7 มีครูทั้งหมด 14 คน มีนักเรียนทั้งหมด 127 คน

           - โรงเรียนบ้านบึงไทย เปิดสอนนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 บ้านบึงไทย มีครูทั้งหมด 4 คน มีนักเรียน 59 คน


         2 สถาบันและองค์กรทางศาสนา ประชาชนในตำบลท่าลาดขาวเป็นผู้นับถือศาสนาพุทธ มีวัดอยู่ 4 แห่ง เพื่อให้พุทธศาสนิกชนประกอบศาสนกิจและงานประเพณีต่าง ๆ

           - วัดท่าลาดขาว ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านท่าลาดขาว

           - วัดบึงพระ ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านบึงพระ

           - วัดบึงไทย ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 บ้านบึงไทย

           - วัดหนองแปลน ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 บ้านหนองแปลน


         3 การบริหารด้านสาธารณสุข

           - สถานีอนามัยประจำตำบล 1 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านท่าลาดขาว

           - สาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน 11 แห่ง ตั้งอยู่ทุกหมู่บ้านๆละ 1 แห่ง

           - อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ 100%

           - บัตรประกันสุขภาพ จำนวน 672 ครัวเรือน

           - การวางแผนครอบครัว จำนวน 363 คู่