องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว

  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาวข้อมูลอื่น ๆ

 

 ข้อมูลอื่น ๆ

      1. ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

             - พื้นที่ปลูกป่า 1,250 ไร่
             - แหล่งท่องเที่ยว 1 แห่ง

     2. มวลชนที่จัดตั้ง

              - ลูกเสือชาวบ้าน 2 รุ่น จำนวน   300 คน
  - แม่บ้าน อ.ส.ม. จำนวน   89 คน
  - กลุ่มเกษตรกร จำนวน   200 คน
  - กลุ่มพิทักษ์และอนุรักษ์ป่า จำนวน   20 คน
  - อาสาสมัครป้องกันยาเสพติด จำนวน   165 คน
  - ผู้ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด จำนวน   275 คน
  - อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน   47 คน