องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว

  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาววัดในเขตตำบล

 

สถาบันและองค์กรทางศาสนา ประชาชนในตำบลท่าลาดขาวเป็นผู้นับถือศาสนาพุทธ มีวัดอยู่ 4 แห่ง เพื่อให้พุทธศาสนิกชนประกอบศาสนกิจและงานประเพณีต่าง ๆ

        วัดท่าลาดขาว ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านท่าลาดขาว

        วัดบึงพระ ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านบึงพระ

         วัดบึงไทย ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 บ้านบึงไทย

         วัดหนองแปลน ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 บ้านหนองแปลน