องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว

  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาวสภาพทางเศรษฐกิจ

 

สภาพทางเศรษฐกิจ


         1. อาชีพ ประชากรส่วนใหญ่ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว มีอาชีพในการเกษตรมีประมาณ ร้อยละ 95 เนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นที่ราบลูกคลื่น จึงมีการทำนาเป็นอาชีพหลัก ปีละ 1 ครั้ง โดยอาศัยน้ำจากน้ำฝน ลำน้ำมูล และลำพระเพลิง ซึ่งน้ำจากชลประทาน ส่วนประชากรร้อยละ 5 ประกอบอาชีพนอกเหนือจากการทำการเกษตร ได้แก่ การรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม ค้าขายและรับราชการอีกทั้งยังมีอุตสาหกรรมในครัวเรือนเช่น การทอเสื่อกก ในหมู่ที่ 4,5,6 และ 11

         2. ผลผลิตส่วนใหญ่ ได้แก่ ข้าวซึ่งในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว มีพื้นที่ปลูกข้าวประมาณ 10,979 ไร่ หรือ ประมาณร้อยละ 70.26 ของพื้นที่ทั้งสิ้น ประมาณ 4,830.76 ตัน/ปี

ตารางแสดงพื้นที่ทั่วไปตำบลท่าลาดขาว
หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
พื้นที่ทั้งหมด
พื้นที่สาธารณะ
พื้นที่ยึดครอง
พื้นที่ประโยชน์ใช้สอย
ที่อยู่อาศัย
พื้นที่เกษตร
1
บ้านท่าลาดขาว
1,345
-
1,345
135
1,210
2
บ้านท่าลาดขาว
1,652
328
1,324
133
1,191
3
บ้านท่าลาดขาว
1,411
-
1,411
141
1,270
4
บ้านโคกกระสังข์
1,180
299
881
88
793
5
บ้านบึงพระ
1,952
286
1,666
166
1,500
6
บ้านบึงพระ
942
-
942
94
848
7
บ้านบึงพระ
2,069
771
1,298
130
1,168
8
บ้านบึงไทย
1,481
234
1,247
125
1,122
9
บ้านบึงไทย
1,576
18
1,558
156
1,402
10.
บ้านสระพระ
437
-
437
41
396
11.
บ้านหนองแปลน
1,580
467
1,113
110
1,003
   
15,625
2,403
13,222
1,319
11,903         3. รายได้ ส่วนใหญ่ได้จากการผลิตข้าว ซึ่งมีรายได้รวมทั้งสิ้นประมาณ 33,815,320 บาท/ปี

         4. แรงงาน ประชากรที่อยู่ในวัยแรงงาน(ช่วงอายุ 15 - 50 ปี) เป็นแรงงานในภาคเกษตรประมาณ ร้อยละ 95 และะในช่วงหลังฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิตการเกษตรแล้วประชากรจะว่างงานจึงมีการหางานทำโดยรับจ้าง ส่วนแรงงานนอกการเกษตรนั้น ส่วนใหญ่เป็นแรงงานในครัวเรือนของตนเองรวมกับแรงงานจ้างจากเพื่อนบ้านที่ไม่มีที่ดินเป็นของตนเอง

         5. หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว

           - โรงงาน (เฟอร์นิเจอร์) จำนวน 1 แห่ง
           - โรงสี จำนวน 3 แห่ง

         6. กรรมสิทธิ์ในที่ดินทำกิน

           - ครัวเรือนที่มีที่ดินทำกินของตนเองไม่ต้องเช่า จำนวน 649 ครัวเรือน
           - ครัวเรือนที่มีที่ดินทำกินของตนเองแต่ต้องเช่า จำนวน 145 ครัวเรือน
           - ครัวเรือนที่ไม่มีที่ดินทำกินของตนเองและต้องเช่า จำนวน 116 ครัวเรือน