องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว

  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
หัวหน้าส่วนราชการ


นางสาวปาริชาติ เอื้อนกิ่ง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นายเฉลิมเกียรติ ศรีพลพิทักษ์
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวปทิตตา แล้วกระโทก
ผู้อำนวยการกองคลัง


สิบเอกพิชิต โปรยกระโทก
ผู้อำนวยการกองช่าง


สิบเอกพิชิต โปรยกระโทก
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ