องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว

  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
หัวหน้าส่วนราชการ


นางสาวปาริชาติ เอื้อนกิ่ง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

087-2568599


นายเฉลิมเกียรติ ศรีพลพิทักษ์
หัวหน้าสำนักปลัด

089-9173799


นางสาวปทิตตา แล้วกระโทก
ผู้อำนวยการกองคลัง

089-9497152


นายนพดล โคตรุโร
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการผู้อำนวยการกองช่าง

081-5492705


นางสาวปาริชาติ เอื้อนกิ่ง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

087-2568599