องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว

  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
คณะผู้บริหาร


นายดอน แสงผักแว่น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว

โทร.061-0549184


นายประเสริฐ จีบกระโทก
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว

โทร.061-1498067


นายปิยะ เจียวกระโทก
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว

โทร.061-4793756


นายทองดี จาวกระโทก
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว

โทร.083-3777066

 

นางสาวปาริชาติ เอื้อนกิ่ง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว

โทร.087-2568599