องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว

  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
คณะผู้บริหาร


นายดอน แสงผักแว่น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว

โทร.061-0549184


นายประเสริฐ จีบกระโทก
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว

โทร.061-1498067


นายปิยะ เจียวกระโทก
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว

โทร.061-4793756


นายทองดี จาวกระโทก
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว

โทร.083-3777066

 

หัวหน้าส่วนราชการ


นางสาวปาริชาติ เอื้อนกิ่ง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

087-2568599


นายเฉลิมเกียรติ ศรีพลพิทักษ์
หัวหน้าสำนักปลัด

089-9173799


นางสาวปทิตตา แล้วกระโทก
ผู้อำนวยการกองคลัง

089-9497152


นายนพดล โคตรุโร
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการผู้อำนวยการกองช่าง

081-5492705


นางสาวปาริชาติ เอื้อนกิ่ง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

087-2568599