องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว

  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
ประกาศ-คำสั่ง

ประกาศ สำรวจข้อมูลทรัพย์สินเพื่อใช้ในการประเมินภาษีป้ายและภาษีที่ดินฯ ประจำปี2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว

เรื่อง  สำรวจข้อมูลทรัพย์สินเพื่อใช้ในการประเมินภาษีป้ายและภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2566

            เจ้าหน้าที่พนักงานสำรวจ จะออกสำรวจข้อมูลทรัพย์สินเพื่อใช้ในการประเมินภาษี จึงขอความร่วมมือเจ้าของทรัพย์สินให้ข้อมูลรายละเอียดแก่เจ้าพนักงานสำรวจ ตามวันเวลา และสถานที่่ที่ได้กำหนด ติดต่อสอบถาม งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง          โทร 044-009879

 

              จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอความร่วมมือให้ความอนุเคราะห์ดังกล่าว

 

 เอกสารที่เกี่ยวข้อง