องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว

  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำซอยบ้านนางนกแก้ว บ้านท่าลาดขาว หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจเอกสารที่เกี่ยวข้อง