องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว

  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
รายงานผลการดำเนินงาน

รายงาน การจัดเก็บรายได้ภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ปี 2564

 

เรื่อง  รายงานการจัดเก็บรายได้ภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ประจำปี 2564

       การจัดเก็บรายได้ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย  ค่าธรรมเนียมต่างๆ และภาษีจัดสรรจากรัฐบาล ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2564 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

       จึงเรียนมาเพื่อทราบ

  เอกสารที่เกี่ยวข้อง